Коррупциягә каршы көрәш турында Федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары

1996 елның 13 июнендәге № 63-ФЗ Россия Федерациясе Җинаять кодексы

"Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтендә дәүләт мәгълүмат системалары белән эш итү өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 28 декабрендәге 423-ФЗ номерлы Федераль закон

"Коррупциячел хокук бозуларны кылган өчен ышаныч югалтуга бәйле рәвештә эштән куылу рәвешендә түләттерү җәзасы куллану турында белешмәләрне дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 1 июлендәге 132-ФЗ номерлы Федераль закон

"Аерым категория затларына Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, нал белән акча чаралары һәм кыйммәтләр саклауны, чит ил финанс коралларына ия булуны һәм файдалануны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон

"Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнары керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон

"Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында" 2009 елның 17 июлендәге 172-ФЗ номерлы Федераль закон

"Коррупциягә каршы көрәш турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон

"Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында" 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон

Россия Федерациясе Президентының "Россия Федерациясенең аерым дәүләт вазыйфаларын, федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләүче затлар һәм бүтән затлар тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килүе турында хәбәр итү тәртибе турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында" 2015 елның 22 декабрендәге 650 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә эшчәнлек оештыруны камилләштерү чаралары турында" 2015 елның 15 июлендәге 364 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәшүнең кайбер мәсьәләләре турында" 2015 елның 8 мартындагы 120 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында белешмә формасын раслау турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында" 2014 елның 23 июнендәге 460 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе Президенты Идарәсе турында" 2013 елның 3 декабрендәге 878 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре турында" 2013 елның 8 июлендәге 613 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәш турында" Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында" 2013 елның 2 апрелендәге 309 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнары керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында" 2013 елның 2 апрелендәге 310 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәш турында" Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында" 2010 елның 21 июлендәге 925 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләр үтәлеше һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссияләр турында" 2010 елның 1 июлендәге 821 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын һәм федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре үтәлүен тикшерү турында" 2009 елның 21 сентябрендәге 1065 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм Россия Федерациясе дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын һәм федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре үтәлүен тикшерү турында" 2009 елның 21 сентябрендәге 1066 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Аларны биләгәндә федераль дәүләт хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үзләренең хатынының (иренең) һәм балигълык яшенә җитмәгән балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле федераль дәүләт хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында" 2009 елның 18 маендагы 557 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Федераль дәүләт хезмәте вазыйфалар биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру турында" 2009 елның 18 маендагы 559 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Коррупциягә каршы көрәш чаралары турында" 2008 елның 19 маендагы 815 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Дәүләт хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзеңне тотуының гомуми принципларын раслау турында" 2002 елның 12 августындагы 885 номерлы указы

Россия Федерациясе Президентының "Россия Федерациясенең аерым дәүләт вазыйфаларын, федераль дәүләт хезмәтенең аерым вазыйфаларын биләүче затлар, Россия Федерациясе субъектларының югары торучы вазыйфаи затлары (дәүләт хакимиятең югары торучы башкарма органнары җитәкчеләре) тарафыннан хезмәткә бәйле (вазыйфаи) бурычларны үтәүгә бәйле рәвештә катнаша торган беркетмә чараларына, хезмәт командировакаларына һәм башка төрле рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү, тапшыру, бүләкнең бәясен билгеләү һәм аны сату (сатып алу) тәртибе турында" 2015 елның 29 маендагы 159-пр номерлы боерыгы

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Эшкә алучы тарафыннан Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнә торган исемлектәге дәүләт яисә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләгән гражданин белән эшләр башкаруга (хезмәтләр күрсәтүгә) хезмәт яисә граждани-хокукый шартнамә төзү турында хәбәр итү кагыйдәләрен раслау турында" 2015 елның 21 гыйнварындагы 29 номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Аерым категория затларының үзләренең хезмәткә бәйле (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә катнаша торган беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм башка төрле рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны сатудан алынган акчаны исәпкә кертү тәртибе турында" 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында федераль дәүләт учреждениеләре җитәкчеләре вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм әлеге вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын тикшерү кагыйдәләрен раслау турында" 2013 елның 13 мартындагы 207 номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында" 2010 елның 26 февралендәге 96 номерлы карары

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования