Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча методик материаллар, докладлар, хисаплар, күзәтүләр, статистик һәм башка төрле мәгълүматлар

Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча методик материаллар, докладлар, хисаплар, күзәтүләр, статистик һәм башка төрле мәгълүматлар

КЕРЕМНӘР, ЧЫГЫМНАР, МӨЛКӘТ ҺӘМ МӨЛКӘТИ ХОЛЫКЛЫ ЙӨКЛӘМӘЛӘР ТУРЫНДА БЕЛЕШМӘЛӘР ТАПШЫРУ ҺӘМ БЕЛЕШМӘНЕҢ ТИЕШЛЕ ФОРМАСЫН ТУТЫРУ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ БУЕНЧА МЕТОДИК КҮРСӘТМӘЛӘР, 2018 елда (2017 елның хисап чорына)

Керемнәр турында белешмәләр тапшыру мәсьәләләре буенча методик күрсәтмәләрдә төп новеллалар

Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында белешмәләргә анализ уздыру буенча методик күрсәтмәләр

Коррупциягә каршы көрәш эшчәнлеген камилләштерүгә юнәлдерелгән методик материаллар, 2017

Дисциплинар тәртипсезлекләр һәм коррупциячел хокук бозулар өчен җаваплылыкка тарту. Гамәли ярдәмлек. Казан, 2017.

Дәүләт вазыйфасын яисә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче гражданинга аның белән оешма арасында хезмәт яисә граждани-хокукый шартнамә төзелгәндә йөкләнә торган чикләмәләрне үтәү мәсьәләләре буенча методик күрсәтмәләр, 10.05.2017 ел (Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы)

"Коррупциягә каршы стандартларны формалаштыру һәм аларны куллану буенча актуаль мәсьәләләр" фәнни-гамәли конференциясе материаллары

Хезмәткәрнең үз-үзен коррупциягә каршы тоту стандарты (Гамәли киңәшләр)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль органнары составына керүгә рөхсәт бирелү тәртибе турында" 2017 елның 21 июлендәге 122/о номерлы боерыгы

Бюджет акчалары белән эш итү турында карарлар кабул итүче вазыйфаи затларның шәхси кызыксынучанлык, бәйләнгәнлек (аффилирлы) фактларын ачыклау буенча методик киңәшләр

"Россия Федерациясе субъектларында коррупциягә каршы торуның актуаль мәсьәләләре" фәнни-гамәли конференциясе материаллары

Дәүләт вазыйфасын яисә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче гражданинга аның белән оешма арасында хезмәт яисә граждани-хокукый шартнамә төзелгәндә йөкләнә торган чикләмәләрне үтәү мәсьәләләре буенча методик күрсәтмәләр

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования