Коррупциягә каршы көрәш турында Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Президенты указлары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары

"Татарстан Республикасында коррупциягә каршы көрәш турында" 2006 елның 4 маендагы 34-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы

"Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары турында" 2006 елның 4 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы

"Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында" 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы

Татарстан Республикасы Президентының "Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 11 декабрендәге ПУ-1092 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасының аерым дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килүе турында хәбәр итү тәртибе турында һәм Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында" 2016 елның 18 мартындагы ПУ-265 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы коррупциягә каршы көрәш эшен координацияләү комиссиясе турында" 2015 елның 13 октябрендәге ПУ-986 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Аларны биләгәндә дәүләт граждан хезмәткәрләренә Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм булдыру, нал белән акча чаралары һәм кыйммәтләр саклау, чит ил финанс коралларына ия булу һәм (яисә) алардан файдалану тыела торган Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында" 2015 елның 8 июнендәге ПУ-542 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә эшчәнлекне камилләштерү чаралары турында" 2014 елның 20 августындагы ПУ-797 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен ротацияләү турында" 2013 елның 6 декабрендәге ПУ-1185 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Коррупциягә каршы көрәш турында" Федераль законның һәм "Дәүләт вазыфаларын биләүче затларның һәм бүтән затларның чыгымнары керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында" Федераль законның аерым нигезләмәләрен үтәү чаралары турында һәм коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү хакында" 2013 елның 6 ноябрендәге ПУ-1084 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча республика экспертлар төркеме турында" 2012 елның 2 июнендәге ПУ-415 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын һәм Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның чикләүләрне үтәвен тикшерү турында" 2011 елның 22 апрелендәге ПУ-233 указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең этика һәм хезмәттә үз-үзеңне тоту кодексын раслау турында" 2011 елның 23 мартындагы ПУ-142 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президенты Идарәсе турында нигезләмә раслау турында" 2011 елның 31 гыйнварындагы ПУ-37 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәвен тикшерү турында" 2010 елның 1 ноябрендәге ПУ-711 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Коррупциягә каршы көрәш турында" Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында" 2010 елның 30 сентябрендәге ПУ-636 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләр үтәлеше һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссияләр турында" 2010 елның 25 августындагы ПУ-569 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләрне Татарстан Республикасы дәүләт органнарының рәсми сайтларында урнаштыру һәм әлеге белешмәләрне бастырып чыгару өчен массакүләм мәгълүмат чараларына тапшыру тәртибе турында нигезләмә раслау турында" 2010 елның 19 апрелендәге ПУ-237 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан керемнәре турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре хакындабелешмәләр бирү турында" 2010 елның 11 гыйнварындагы ПУ-4 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең гражданнар вазыйфага билгеләнгәндә һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре вазыйфа биләгәндә үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга бурычлы булган вазыйфалары исемлеген раслау турында" 2009 елның 30 декабрендәге ПУ-701 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында, шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан керемнәре,чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру хакында" 2009 елның 30 декабрендәге ПУ-702 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру буенча бүлек турында нигезләмә раслау турында" 2006 елның 7 августындагы ПУ-284 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары реестры турында" 2006 елның 18 гыйнварындагы ПУ-9 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру буенча даими эшләүче эш органы төзү турында" 2005 елның 1 июнендәге ПУ-220 номерлы указы

Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең аларга билгеләү һәм алардан азат итү Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан гамәлгә ашырыла торган вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан эшкә алучы вәкиленә барлыкка килгән мәнфәгатьләр каршылыгы турында яисә аның барлыкка килү мөмкинлеге турында хәбәр итү тәртибен раслау турында" 2016 елның 18 мартындагы 197 номерлы боерыгы

Татарстан Республикасы Президентының "Аерым категория затларының үзләренең хезмәткә бәйле (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә катнаша торган беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм башка төрле рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны сатудан алынган акчаны исәпкә кертү тәртибе турында" 2014 елның 27 гыйнварындагы 94 номерлы боерыгы

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2015-2020 елларга «Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен үтәү" дәүләт программасын раслау турында» 2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләрне Татарстан Республикасы дәүләт органнарының рәсми сайтларында урнаштыру һәм әлеге белешмәләрне бастырып чыгару өчен массакүләм мәгълүмат чараларына тапшыру тәртибе турында нигезләмә раслау турында" 2014 елның 19 мартындагы 171 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең алар буенча Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен ротацияләү күздә тотылган вазыйфалары исемлеген раслау турында" 2013 елның 27 декабрендәге 1072 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре җитәкчеләре вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм әлеге вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын тикшерү кагыйдәләрен раслау турында" 2013 елның 18 апрелендәге 264 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары рәсми сайтлары бүлекләрендә урнаштыру һәм аларны тутыру буенча бердәм таләпләр раслау турында" 2013 елның 04 апрелендәге 225 номерлы карары

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования