Министрлыкта күрсәтелүче дәүләт хезмәтләре

Капиталь төзелеш объектларын төзүгә рөхсәт бирү

Капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү

Су объектында ясалма җир участогы булдыру буенча эшләрне башкаруга рөхсәт бирү

Ясалма төзелгән җир кишәрлеген файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Проект документациясенә һәм (яисә) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2016 елның 11 октябрендәге 167/о номерлы боерыгы белән расланган Проект документациясенә һәм (яисә) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 25 декабрендәге 226/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасының ике һәм аннан күбрәк муниципаль берәмлеге (шәһәр округы, муниципаль районнары) территориясендә ясалма җир кишәрлеге ясалган очракта ясалма булдырылган җир кишәрлеген кертүгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2017 елның 11 октябрендәге 181/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Проект документациясенә һәм (яисә) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2016 елның 11 октябрендәге 167/о номерлы боерыгы белән расланган Проект документациясенә һәм (яисә) инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 20 апрелендәге 79/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының "Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының капиталь төзелеш объектларын эксплуатациягә тапшыруга рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2015 елның 14 декабрендәге 222/о-1 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының капиталь төзелеш объектларын эксплуатациягә тапшыруга рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында" 2017 елның 06 апрелендәге 71/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының дәүләт хезмәтләре күрсәтү буена аерым административ регламентларына үзгәрешләр кертү турында" 2016 елның 29 июнендәге 114/о номерлы боерык (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының капиталь төзелеш объектларын төзүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2015 елның 14 декабрендәге 222/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

"Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының капиталь төзелеш объектларын эксплуатациягә кертүгә рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2015 елның 14 декабрендәге 222/о-1 номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында" 2012 елның 18 июнендәге 109/о номерлы боерыгындагы аерым нигезләмәләрнең һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында" 2007 елның 09 июнендәге 94/о номерлы боерыгының көчен югалтуын тану турында" 2013 елның 10 июнендәге 76/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы эшчәнлеге турында мәгълүматтан файдаланучыга аның гарызнамәсе нигезендә мәгълүмат тапшыру тәртибен раслау турында" 2012 елның 14 декабрендәге 186/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Административ регламентлар раслау турында" 2012 елның 10 августындагы 127/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгында гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының "Дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында" 2007 елның 09 июнендәге 94/о номерлы боерыгының көчен югалтуын тану турында" 2012 елның 18 июнендәге 109/о номерлы боерыгы (күчереп алырга)

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International