Дәүләт органы тарафыннан кабул ителгән норматив хокукый актларга һәм бүтән карарларга шикаять белдерү тәртибе

Тиешле карарларга  яисә гамәлләргә (гамәл кылмауга) билгеләнгән тәртиптә судка шикаять белдерелә.

Әлеге эшнең тәртибе 2002 елның 14 ноябрендәге 138-ФЗ номерлы ФЗ "Россия Федерациясе Гражданлык процессуаль кодексы"нда (25 бүлек. Дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, вазыйфаи затларның, дәүләт хезмәткәрләренең һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү эшләре буенча эш башкару), "Гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен боза торган гамәлләргә һәм карарларга судка шикаять белдерү турында" 1993 елның 27 апрелендәге 4866-1 номерлы РФ Законында билгеләнә.

 

 

 

Соңгы яңарту: 2018 елның 18 феврале, 23:24

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International