Дәүләт сатып алулары

Казан ш., Карл Маркс ур., 44 а й. адресы буенча урнашкан күпфатирлы йорт нигезен төзекләндерү буенча эшләр башкару өчен килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 20 ноябрендәге CAPR17121400001 номерлы белдерү; Электрон аукционны узмаган дип тану турында беркетмә (күчереп алырга)

Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт ш., Совет ур., 153 й. адресы буенча урнашкан күпфатирлы йорттагы файдалану өчен яраксыз дип танылган лифт җайланмасын алмаштыру буенча эшләр башкару өчен килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 24 октябрендәге CAPR17111700008 номерлы белдерү; Электрон аукционда катнашуга гаризаларны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

Сатулашу (торги) уздыру беркетмәсе(күчереп алырга)

Әлмәт муниципаль районы, Әлмәт ш., Совет ур., 153 й. адресы буенча урнашкан күпфатирлы йорттагы файдалану өчен яраксыз дип танылган лифт җайланмасын алмаштыру буенча эшләр башкаруга килешү(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000020 номерлы белдерү(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000020 номерлы белдерү (үзгәрешләр белән); Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000021 номерлы белдерү;(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000021 номерлы белдерү (үзгәрешләр белән); Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000022 номерлы белдерү(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000022 номерлы белдерү (үзгәрешләр белән); Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000023 номерлы белдерү; (күчереп алырга)

Индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 29 сентябрендәге CAPR171023000023 номерлы белдерү (үзгәрешләр белән); Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

Күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь төзекләндерү буенча эшләр башкаруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында CAPR17101900001 номерлы белдерү; Электрон аукцион уздырудан баш тарту турында белдерү(күчереп алырга)

Күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь төзекләндерү буенча эшләр башкаруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында CAPR17100500001 номерлы белдерү; Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе; Күпфатирлы йортлардагы уртак мөлкәтне капиталь төзекләндерү буенча эшләр башкаруга “ТР ТКХ фонды” коммерциячел булмаган оешма килешүе(күчереп алырга)

Барлык кирәкле килештерүләрне алып, индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын комплекста урнаштыруга, төзекләндерүгә яки алмаштыруга смета бәясен билгеләүнең дөреслеккә туры килүен тикшерү буенча уңай бәяләмә алып, эшләр башкаруны уздыру өчен җитәрлек күләмдә проект документларын эшләүне башкаруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 28 мартындагы CAPR17050200007 номерлы белдерү; Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе; Проект документларын эшләүгә CAPR17050200007 номерлы килешү(күчереп алырга)

Барлык кирәкле килештерүләрне алып, индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын комплекста урнаштыруга, төзекләндерүгә яки алмаштыруга смета бәясен билгеләүнең дөреслеккә туры килүен тикшерү буенча уңай бәяләмә алып, эшләр башкаруны уздыру өчен җитәрлек күләмдә проект документларын эшләүне башкаруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 28 мартындагы CAPR17050200008 номерлы белдерү; Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе; Проект документларын эшләүгә CAPR17050200008 номерлы килешү(күчереп алырга)

Барлык кирәкле килештерүләрне алып, индивидуаль җылылык пунктлары (ИҖП) җайланмасын комплекста һәм, булганда, күпфатирлы йортлар өчен арттыручы насос җайланмаларын урнаштыруга, төзекләндерүгә яки алмаштыруга смета бәясен билгеләүнең дөреслеккә туры килүен тикшерү буенча уңай бәяләмә алып, эшләр башкаруны уздыру өчен җитәрлек күләмдә проект документларын эшләүне башкаруга килешү төзү хокукына электрон аукцион уздыру турында 2017 елның 28 мартындагы CAPR17050200009 номерлы белдерү; Электрон аукционда катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе; Проект документларын эшләүгә CAPR17050200009 номерлы килешү(күчереп алырга)

2016 ел өчен “Татарстан Республикасының Торак-коммуналь хуҗалык фонды” коммерциячел булмаган оешмасының бухгалтерлык (финанс) отчетына ел саен була торган мәҗбүри аудит уздыру өчен аудитор оешмасын (аудитор) сайлап алу буенча ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсе(күчереп алырга)

Ачык конкурста катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

Аудитор оешмасын сайлап алуны уздыру турында белдерү(күчереп алырга)

Конкурста катнашуга бердәнбер гаризаны карау беркетмәсе(күчереп алырга)

2015 ел өчен “Татарстан Республикасының Торак-коммуналь хуҗалык фонды” коммерциясез оешмасының бухгалтерлык (финанс) отчетына ел саен була торган мәҗбүри аудит уздыру өчен аудитор оешмасын (аудитор) сайлап алу буенча ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсе(күчереп алырга)

“Татарстан Республикасының Торак-коммуналь хуҗалык фонды” коммерциясез оешмасының еллык бухгалтерлык (финанс) отчетына аудит уздыру өчен аудитор оешмасын (аудиторны) конкурс нигезендә сайлап алу буенча конкурс документлары” 2015 елның 24 ноябрендәге 208/о номерлы боерык(күчереп алырга)

Аудитор оешмасын (аудитор) сайлап алуны уздыру турында белдерү(күчереп алырга)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Төбәк операторының счет һәм махсус счетлар ачуы өчен Россия кредит оешмасын сайлап алу буенча конкурс уздыру тәртибен раслау турында” 2016 елның 21 гыйнварындагы 28 нче номерлы карары 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Төбәк операторының еллык бухгалтерлык (финанс) отчетына аудит уздыру турында карар кабул итү, аудитор оешмасы (аудитор) белән килешүне раслау һәм төбәк операторының еллык отчетын һәм аудитор бәяләмәсен “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәренә урнаштыру тәртибен һәм Аудитор оешмасын (аудиторны) конкурс нигезендә сайлап алу тәртибен раслау турында” 2015 елның  5 июнендәге 417 нче номерлы карары

Гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсе(күчереп алырга)

2014 ел өчен “Татарстан Республикасының Торак-коммуналь хуҗалык фонды” коммерциячел булмаган оешмасының бухгалтерлык (финанс) отчетына ел саен була торган мәҗбүри аудит уздыру өчен аудитор оешмасын (аудитор) сайлап алу буенча ачык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсе

“Татарстан Республикасының Торак-коммуналь хуҗалык фонды” коммерциячел булмаган оешмасының еллык бухгалтерлык (финанс) отчетына аудит уздыру өчен аудитор оешмасын (аудиторны) конкурс нигезендә сайлап алу буенча конкурс документлары

Аудитор оешмасын (аудиторны) сайлап алу турында хәбәрләмә

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International