Норматив документлар

 Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 2015 елның 1 июнендәге 336н номерлы боерыгы белән расланган “Төзелештә хезмәтне саклау буенча кагыйдәләр” (Күчереп алырга)

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Оешмаларга хезмәт шартларына махсус бәяләү уздыру буенча эшчәнлеккә рөхсәт бирү, аларны хезмәт шартларын махсус бәяләү уздыручы оешмалар реестрында теркәү, хезмәт шартларын махсус бәяләү уздыру буенча эшчәнлекләрен туктатып тору һәм бөтенләй туктату, шулай ук хезмәт шартларын махсус бәяләү уздыручы оешмалар реестрын формалаштыру һәм алып бару тәртибе турында” 2014 елның 30 июнендәге 599 нчы номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Хезмәт шартларын махсус бәяләү буенча эшләр башкару хокукына аттестацияләү, хезмәт шартларын махсус бәяләү буенча эшләр башкаруга хокук эксперты сертификатын бирү һәм аны гамәлдән чыгару тәртибе турында” 2014 елның 3 июлендәге 614 нче номерлы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Эшчәнлекнең аерым төрләрен башкаручы, аларга карата хезмәт шартларын махсус бәяләү башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнүче үзенчәлекләрне исәпкә алып башкарыла торган оешмалардагы эш урыннары исемлеген раслау турында” 2014 елның 14 апрелендәге 290 нчы номерлы карары

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 2014 елның 28 мартындагы 155н номерлы боерыгы белән расланган “Биектә эшләгәндә хезмәтне саклау буенча кагыйдәләр”

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының “Россия Федерациясе Хезмәт министрлыгының, Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль үсеш министрлыгының, Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының кайбер карарлары һәм боерыкларына үзгәрешләр кертү һәм көчләрен югалткан дип тану турында” 2014 елның 12 февралендәге 96 нчы номерлы боерыгы

Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының “Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль үсеш министрлыгының, Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының, Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының кайбер норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү һәм көчләрен югалткан дип тану турында” 2014 елның 20 февралендәге 103н номерлы боерыгы

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкының мәшгульлегенә булышлык итү” дәүләт программасын раслау турында” 2013 елның 9 августындагы 553 нче номерлы карары белән расланган “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы халкының мәшгульлегенә булышлык итү” дәүләт программасының “2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту” ярдәмче программасына кушымтага үзгәрешләр кертү турында”, һәм “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Республика статистика күзәтүенең 1 нче номерлы – хезмәтне саклау “Производствода хезмәтне саклау турында мәгълүматлар” квартал формасын раслау турында” 2001 елның 4 декабрендәге 851 нче номерлы карарын көчен югалткан дип тану хакында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 31 маендагы 371 нче номерлы карары

Татарстан Республикасының “Татарстан Республикасында хезмәтне саклау турында” законы (2003 елның 6 августындагы 30-ТРЗ, 2005 елның 11 октябрендәге 101-ТРЗ, 2009 елның 3 февралендәге 9-ТРЗ, 2009 елның 29 июлендәге 31-ТРЗ, 2009 елның 4 декабрендәге 61-ТРЗ, 2011 елның 15 мартындагы 3-ТРЗ, 2012 елның 17 маендагы 25-ТРЗ, 2014 елның 12 июнендәге 53-ТРЗ ТР законнары редакциясендә)


Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының “Җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфаларының бердәм квалификация белешмәлеген, “Хезмәтне саклау өлкәсендә эшләр башкаручы җитәкчеләр һәм белгечләр вазифаларының квалификация характеристикалары” бүлеген раслау турында” 2012 елның 17 маендагы 559н номерлы боерыгы (Россия Хезмәт министрлыгының 2014 елның 20 февралендәге 103н номерлы боерыгы редакциясендә)

Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының “Хезмәтне саклау өлкәсендә аларны күрсәтү өчен аккредитация узу зарур булган хезмәтләр исемлеген, һәм хезмәтне саклау өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүче оешмаларны аккредитацияләү кагыйдәләрен раслау турында” 2010 елның 1 апрелендәге 205н номерлы боерыгы (Россия Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 2010 елның 10 сентябрендәге 794н, 2011 елның 30 июнендәге 644н, 2011 елның 22 ноябрендәге 1379н номерлы боерыклары, Россия Хезмәт министрлыгының 2014 елның 20 февралендәге 103н номерлы боерыгы редакциясендә)


Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының “Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту буенча һәм һөнәргә бәйле хәвеф-хәтәрләрнең дәрәҗәсен киметү буенча эш бирүче тарафыннан ел саен гамәлгә ашырылучы чараларның типовой исемлеген раслау турында” 2012 елның 1 мартындагы 181н номерлы боерыгы (Россия Хезмәт министрлыгының 2014 елның 20 февралендәге 103н, 2014 елның 16 июнендәге 375н номерлы боерыклары редакциясендә)

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының “Эш урынындагы бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәргә бәйле авырулардан мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә иминият тарифларына ташламалар һәм өстәмәләрне исәпләү методикасын раслау турында” 2012 елның 1 августындагы 39н номерлы боерыгы (Россия Хезмәт министрлыгының 2014 елның 20 февралендәге 103н номерлы боерыгы редакциясендә)

Россия Федерациясенең “Хезмәт шартларын махсус бәяләү турында” федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә, Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” 2013 елның 28 декабрендәге 421-ФЗ номерлы федераль закон

Соңгы яңарту: 2021 елның 18 марты, 14:43

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International